เช็คเงื่อนไขใครได้บ้าง เยียวยา5พัน ผู้ประกันตน ม.39-ม.40 29จังหวัดเเดงเข้ม

10 สิงหาคม 2564

เปิดคุณสมบัติ ใครจะได้บ้างคนละ 5พันบาท หลังครม.ไฟเขียวงบ 33,471 ล้าน เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 - ม.40 จำนวน 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม ผ่าน www.sso.go.th

   10 ส.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวงบ 33,471.0050 ล้านบาท  เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนด ฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน เเละได้เปลี่ยนชื่อโครงการเยียวยา ม. 33 เป็น โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มกรอบวงเงิน ครอบคลุม 29 จังหวัดสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด


 

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

 พร้อมกันนี้ อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม ปรับปรุงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

1. เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

2. ขยายพื้นที่ดำเนินการจาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด โดยเพิ่มเติม 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

3. กรอบวงเงินโครงการ จากเดิม 15,027.6860 ล้านบาท เป็น 17,050.4145 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2,022.7285 ล้านบาท

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

4.ขยายระยะเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัด ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 28 และ 16 จังหวัด ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 30 สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ โดยสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ  ต้องอยู่ใน พื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน 

 *เงื่อนไข* คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด)

เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 และม. 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 

 ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง  โดยวิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

เช็คเงื่อนไขใครได้บ้าง เยียวยา5พัน ผู้ประกันตน ม.39-ม.40  29จังหวัดเเดงเข้ม

ขอบคุณ
เเนวหน้า