svasdssvasds
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ รัฐบาลลดจ่ายกองทุน "ผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40"

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ รัฐบาลลดจ่ายกองทุน "ผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40"

24 ก.ค. 2564 เวลา 18:24 น.6

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ รัฐบาลลดจ่ายกองทุน "ผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40" กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2564

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนม.40 พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เดือนละยี่สิบเอ็ดบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละสามสิบบาท

ข้อ 3 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เดือนละสามสิบบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละห้าสิบบาท

affaliate-2

ข้อ 4 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตนขี่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เดือนละเก้าสิบบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน สมควรลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลาหกเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจานุเบกษา

 

logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด