เห็นชอบ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" นั่งเก้าอี้ประธานศาลฎีกาคนใหม่

21 ก.ค. 2564 เวลา 12:00 น.

เห็นชอบ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" นั่งเก้าอี้ประธานศาลฎีกาคนใหม่ โดยเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 47 และยังถือว่าเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของวงการตุลาการของไทย

มีรายงาน วันที่ 21 กรกฎาคม นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต.ได้ประชุมครั้งที่ 17/2564 โดยมีวาระสำคัญ คือ การลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 เนื่องจากนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหารในวันที่ 30 ก.ย.64 นี้ เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม รับตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

โปรโมชั่นลาซาด้า

ซึ่งประวัติของ"นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม" ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ปัจจุบันอายุ 64 ปี  จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ,หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สำหรับประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่
 
ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม  2562 ,ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2560, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม58
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธันวาคม 2546 มหาวชิรมงกุฎ    วันที่ 5 ธันวาคม 2543

รายงานระบุว่าที่ประชุมก.ต.ได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ซึ่งพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโสซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรมหรืออนุกรรมการตุลาการ(อ.ก.ต.) และมีมติเห็นชอบให้นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป

โดยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา ถือเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของวงการตุลาการของไทย ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี 

โปรโมชั่นลาซาด้า