ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้สเก็ตบอร์ด-โรลเลอร์สเก็ต เป็นสินค้าควบคุม

19 มิถุนายน 2564

ประกาศราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน เช่น สเก็ตบอร์ด, โรลเลอร์สเก็ต และรองเท้าสเก็ตชนิดมีล้อ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากออกโดยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547)

มีรายงาน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้สเก็ตบอร์ดเป็นสินค้าควบคุม รวมถึง  โรลเลอร์สเก็ตและรองเท้าสเก็ตชนิดมีล้อ เป็นสินค้าควบคุมฉลากออกโดยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547) 

 

รายละเอียดของประกาศมีดังต่อไปนี้ 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยที่ปรากฏว่ามีการนำเครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนมาจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีผู้บริโภคได้ซื้อและนำไปใช้และเกิดความไม่ปลอดภัย บางกรณีประสบอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว จึงกำหนดให้สินค้าเครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติกุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศฉบับนี้ "เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้เพื่อการกีฬา หรือสำหรับเล่นหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำให้ร่างกายเคลื่อนที่ โดยต้องมีองค์ประกอบคือ ล้อหมุน และส่วนที่ใช้ยึดติด หรือประสานกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น รองเท้าสเก็ตชนิดมีล้อ, โรลเลอร์สเก็ต, โรลเลอร์เบลด, สเก็ตบอร์ด และรถสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็ก

ข้อ 2 ให้เครื่องเล่นชนิดที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ข้อ 3 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ 2 ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 และให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย

(1) ข้อแนะนำในการใช้ ต้องระบุดังต่อไปนี้

(ก) ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี
(ข) การเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้ง ประกอบด้วยหมวกนิรภัย สนับข้อมือ สนับศอก สนับเข่า
(ค) ผู้เริ่มฝึกหัดใช้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
(ง) ต้องเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเล่นโดยเฉพาะ

(2) คำเตือน ต้องระบุว่า "ถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต" ข้อความที่เป็น "คำเตือน" ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร และติดไว้ที่ตัวสินค้า

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป