อบจ.อุดรธานีอนุมัติงบ 100 ล้าน สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

10 มิ.ย. 2564 เวลา 7:00 น.

นายวิเชียร ขาวขำ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อนุมัติงบ 100 ล้าน สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2 เข็ม เข็มแรกงบ 50 ล้านบาท เข็มที่ 2 อีก 50 ล้านบาท

มีรายงานวันที่ 10 มิ.ย. 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อถึงสื่อมวลชนและผ่านกลุ่มจังหวัด ที่ อด 51005/ 2564 เรื่อง ขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) โดยอนุมัติงบ 100 ล้านบาท สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 ลาซาด้าแจกโค้ด

เรียน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใจความระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระลอก 3 ยังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง รวมถึงการแพร่ระบาดจากต่างประเทศที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทั้งนี้ มาตรการสำคัญของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) คือ การให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคน และตามรายงานข่าวในปัจจุบันแจ้งว่าการสั่งซื้อวัคชีนโควิดชิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Institute of Biological Product Co.LTD)

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติทะเบียนยาให้กับบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และจำหน่ายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับวัคนอย่างรวดเร็ว และเป็นทางเลือกจากวัคชีนหลัก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการเรงฉีดวัคนเพื่อให้ประชาชนลดการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ บริหารงานที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่เน้นการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุดรธานี

มีความพร้อมและศักยภาพการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีปลอดจากเชื้อโควิด(Covid Free City) และเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซีโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวนเงิน 50,000,000 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

และเข็มที่ 2 จำนวนเงิน 50,000,000 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

จากการสอบถามทราบว่าหนังสือ ขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ได้ส่งไปแล้ววันนี้ช่วงบ่าย และมีการโทรประสานเบื้องต้นแล้ว ทำให้ทราบว่ามี อปท.ทั่วประเทศสั่งจองเข้ามา ส่วนจะได้ช้าหรือเร็วขึ้นกับจำนวนคิวที่สั่งจองมา

ด้าน นายวิเชียร ขาวขำ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกระทบต่างๆจากไวรัสโควิด19เป็นอย่างมาก อีกทั้งประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทันท่วงที ด้วยความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่วัคซีนมีไม่เพียงพอ อบจ.อุดรธานีจึงได้จัดสรรงบเร่งด่วนในการสั่งจองวัคซีนดังกล่าว

และเพื่อเป็นตัวเลือกในการรับวัคซีนชนิดต่างๆตามความต้องการของประชาชน และให้กำลังใจประชาชนว่า ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของอบจ.อุดรธานี ทุกท่านต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก แล้วเราจะผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิด-19ไปด้วยกัน

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด