svasdssvasds
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ข้าวโพดหวาน เเละวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ข้าวโพดหวาน เเละวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช

06 ธ.ค. 2565 เวลา 0:41 น.31

แชร์เทคนิคการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเเละการป้องกันและกำจัดวัชพืชชนิดต่างๆ ทั้งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เเละข้าวโพดหวาน


   ข้าวโพดพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เเละข้าวโพดหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์  ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทางไทยนิวส์ จะมาเผยเทคนิคการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเเละการป้องกันและกำจัดวัชพืช

ฤดูปลูกข้าวโพด

สำหรับประเทศไทย การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดไร่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝน ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปลูกและการให้ผลผลิต ของข้าวโพดจึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและการกระจายของฝนที่ตกตลอดฤดูปลูก สำหรับเขตชลประทาน สามารถปลูกข้าวโพด ได้ตลอดปี โดยทั่วไปการปลูกต้นฤดูฝน (เมษายน – พฤษภาคม) มักจะได้ผลผลิตดีกว่า ไม่มีโรคราน้ำค้างระบาดและปัญหาวัชพืช น้อยกว่าปลูกปลายฤดูฝน (กรกฎาคม – สิงหาคม) แต่มีข้อเสียคือ ในระยะเก็บเกี่ยวจะมีฝนชุก ทำให้ข้าวโพดชื้น จะเกิดปัญหา สารอะฟลาทอกซิน เพราะตากข้าวโพดไม่แห้ง แต่ปลูกปลายฤดูฝน จะมีปัญหาเตรียมดินไม่สะดวก เพราะฝนชุกและโรคต้นกล้าเน่า

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ข้าวโพดหวาน เเละวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช

การเตรียมดิน

ในการเตรียมดินแบบเต็มรูปแบบ ต้องไถดะครั้งแรกเพื่อเปิดหน้าดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ติดผาน 3 หรือ 4 หรือไถหัวหมู เพื่อพลิกหน้าดินและกลบเศษพืชและวัชพืช โดยทั่วไปจะไถที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วตากดินไว้ 7-10 วัน หลังจากนั้นจึงไถแปรและไถพรวนเพื่อย่อยดินให้แตกและคลุกเคล้าเศษซากพืชและอินทรีย์วัตถุให้สม่ำเสมอ และหากไถแปรแล้วดินยังไม่ละเอียดเพียงพอควรจะมีการพรวนอีก 1 ครั้ง

affaliate-2


 วิธีปลูก 

การปลูกข้าวโพดที่ปฏิบัติกันสามารถทำได้ 3 วิธี

การขุดหลุมปลูก เป็นวิธีการปฏิบัติแบบเก่า โดยใช้จอบ เสียม หรือไม้ปลายแหลมขุดเป็นหลุม การปลูกวิธีนี้ทำให้ระยะระหว่างต้น ระหว่างหลุม และความลึกของเมล็ดที่ปลูกไม่สม่ำเสมอ ปัจจุบันได้มีเครื่องมือปลูกเรียกว่า corn jab ที่สามารถกำหนดระยะปลูกและความลึกในการปลูกได้


การปลูกแบบชักร่อง ใช้ไถหัวหมูติดรถแทรกเตอร์หรือรถไถเดินตาม หรือใช้แรงงานสัตว์ทำร่อง ปลูกเป็นแถว ใช้แรงงานคนในการหยอดเมล็ดปลูกในร่องแล้วใช้เท้าปาดผิวดินกลบ การปลูกวิธีนี้จะได้ระยะระหว่างแถวสม่ำเสมอ แต่ระยะระหว่างหลุมและความลึกในการปลูกไม่สม่ำเสมอ


การปลูกโดยใช้เครื่องปลูก (planter) โดยใช้เครื่องปลูกติดท้ายรถแทรกเตอร์ ปลูกเป็นแถว สามารถกำหนดระยะระหว่างแถว ระหว่างหลุม และความลึกในการปลูกได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ
อัตราปลูกเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดผลผลิตต่อพื้นที่ ดังนั้นในการปลูกข้าวโพดจึงควรจัดระยะปลูกระหว่างแถว และระหว่างหลุมให้เหมาะสม โดยระยะที่แนะนำคือ ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร และระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร จะใช้จำนวนต้นต่อหลุม 1 ต้น

การปลูกข้าวโพดหวาน
นำเมล็ดที่งอกมากกว่า 85% มาหยอดที่หลุม 1 เมล็ด (งอกต่ำกว่าค่านี้ให้หยอด 1 – 2 เมล็ด) การหยอดจะต้องกดให้ลึก 3 – 5 ซม. เพราะปัจจุบันข้าวโพดประเภทนี้ยังไม่ทนต่อโรคราน้ำค้าง ซึ่งปกติแล้วควรปลูกที่ 8,500 – 11,000 ต้นต่อไร่ เว้นระหว่างแถว 75 ซม. และระหว่างต้น 20 – 25 ซม. เมื่ออายุ 10 – 14 วัน ค่อยถอนออกได้ให้ 1 หลุมมี 1 ต้น ส่วนระยะระหว่างแถว และระหว่างต้นเท่านั้นประมาณ 40 ซม. แล้วให้ถอนออกเหลือ 1 ต้นเช่นกันเมื่อมีอายุ 10 – 14 วัน

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แนะนำว่าควรปลูกเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ให้เลือกพันธุ์ที่งอกมากกว่า 80% จะได้ความแข็งแรงสูง เหมาะกับการนำมาปลูกในดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนดินเหนียว ปลูกแบบเว้นแถวละ 75 ซม. ระยะห่างต้น 20 ซม. 1 หลุ่มให้หยอด 1 เมล็ด ไร่ละ 3 – 3.5 กก. ก็จะได้ต้นที่มีต่อไร่ที่ 10,000 – 11,000 ต้น

 

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ข้าวโพดหวาน เเละวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช
การใส่ปุ๋ย

ควรมีการใส่ปุ๋ยให้ต้นข้าวโพด เพื่อให้มีธาตุอาหารใช้ในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการใส่ปุ๋ยควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง

ปุ๋ยรองพื้น ควรใส่รองก้นหลุมหรือโรยเป็นแถวแล้วกลบพร้อมปลูก ถ้าใช้เครื่องปลูกจะมีถังสำหรับใส่ปุ๋ยพร้อมอยู่แล้ว ถ้าปลูกด้วยมือ ควรหยอดปุ๋ยที่ก้นหลุมแล้วกลบดินบาง ๆ ก่อนหยอดเมล็ด ไม่ควรให้ปุ๋ยสัมผัสกับเมล็ดโดยตรง เพราะอาจทำให้เมล็ดเน่าได้ ปุ๋ยรองพื้นที่ใช้ อาจใช้สูตร 16 – 20 – 0, 15 – 15 – 15 , 20 – 20 – 0 หรือสูตรอื่นๆ ตามความเหมาะสมถ้าเป็นไปได้ ควรมีการวิเคราะห์ดิน เพื่อหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับพื้นที่ โดยปุ๋ยรองพื้น ควรใส่อัตราประมาณ 25 – 30 กิโลกรัม/ไร่
ปุ๋ยแต่งหน้า หลังจากปลูกประมาณ 25 – 30 วัน ควรมีการใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย (46 – 0 – 0) โรยข้างต้นในอัตรา 20 – 25 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ขณะดินมีความชื้นหรือใส่แล้วกลบด้วยเครื่องทำรุ่นพูนโคน

การป้องกันและกำจัดวัชพืช

หลังจากปลูกข้าวโพด ก่อนข้าวโพดงอก (และก่อนหญ้างอกหรือหญ้างอกต้นเล็กไม่เกิน 3 ใบ) ให้พ่นสารควบคุมวัชพืชขณะดินชื้น โดยใช้สารอาทราซิน อัตรา 500 กรัม / ไร่ หรืออะลาคลอร์ อัตรา 600 ซีซี / ไร่ หรือใช้ทั้งสองอย่างรวมกันโดยใช้อาทราซีน 350 กรัม + อะลาคลอร์ 500 กรัม / ไร่ควรมีการทำรุ่นพูนโคน เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 25 – 30 วัน เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชที่งอกใหม่ โดยการใช้ผานหัวหมู หรือใช้จอบถาก

การกำจัดวัชพืช ถ้ามีวัชพืชในแปลงข้าวโพดมากอาจใช้สารพาราควอท(กรัมม็อกโซน) ฉีดพ่นเพื่อฆ่าหญ้า โดยใช้อัตรา 80 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ( 8 ช้อนแกง / น้ำ 1 ปี๊บ ) ทั้งนี้การฉีดพ่นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้สารโดนต้นข้าวโพดเพราะจะทำให้ข้าวโพดไหม้ตายได้

สนับสนุนโดย : ปุ๋ยมงกุฎ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ข้าวโพดหวาน เเละวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด