บทสวดมนต์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีมีบทอะไรบ้าง

07 ธันวาคม 2566

บทสวดมนต์ปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง ทำได้ง่ายๆ อยู่ที่บ้านก็ได้บุญแล้ว สวดมนต์ข้ามปีเพื่ออะไร สวดมนต์ข้ามปีมีบทอะไรบ้าง ไปดูกันคะ

บทสวดมนต์ปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหน ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร อยู่ที่บ้านเพียง 15 นาที ก็สร้างบุญเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้แล้ว สวดมนต์ข้ามปีมีบทอะไรบ้าง ไปดูกันคะ

บทสวดมนต์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีมีบทอะไรบ้าง

สวดมนต์ข้ามปีเพื่ออะไร การสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ มีมาตั้งแต่สมัย สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่เคยประกอบพิธีสวดมนต์ปีใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย โดยคืนก่อนสิ้นปี พระสงฆ์และประชาชนจะร่วมกันสวดมนต์บทมหาสมัยสูตร จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจึงสวดบทชัยมงคลคาถา

ต่อมาราชการได้กำหนดให้วันปีใหม่ ตรงกับหลักสากล คือ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ประเพณีการสวดมนต์ข้ามปีนี้จึงหายไป ก่อนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาเภรสมาคม และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนวัดวาอารามต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีนี้จึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

บทสวดมนต์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีมีบทอะไรบ้าง

บทสวดมนต์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีมีบทอะไรบ้าง 

คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย 

 • อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
 • สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระรัตนตรัย

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

สมาทานศีล 5 

 • ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดอิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ)

 • อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 • อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 • ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 • สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 • ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
 • อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทมงคลสูตร 

 • อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
 • ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
 • อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
 • สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
 • อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
 • อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
 • อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
 • กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
 • กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
 • นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
 • อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

 

 • เอตาทิสานิ กัต๎วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
 • สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

โพชฌังคปริตร หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่

 • โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
 • วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
 • สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
 • มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
 • สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

 

 • เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
 • คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
 • เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

 

 • เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
 • จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
 • สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

 

 • ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
 • มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
 • เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

พุทธชัยมงคลคาถา ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่

 • พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
 • ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
 • ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
 • โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
 • ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
 • ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
 • เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
 • ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
 • อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
 • จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
 • สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
 • วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
 • ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
 • ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
 • อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
 • พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
 • ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

 

 • เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
 • โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
 • หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
 • โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

 • อะหัง สุขิโต โหมิ - ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข
 • นิททุกโข โหมิ - จงเป็นผู้ไร้ทุกข์
 • อะเวโร โหมิ - จงเป็นผู้ไม่มีเวร
 • อัพพะยาปัชโฌ โหมิ - จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
 • อะนีโฆ โหมิ - จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ - จงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

บทแผ่เมตตา

 • สัพเพ สัตตา - สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น
 • อะเวรา - จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย
 • อัพพะยาปัชฌา - จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
 • อะนีฆา - จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
 • สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ - จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด
 • (กราบ)

บทสวดมนต์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีมีบทอะไรบ้าง

เพียงเท่านี้ก็ได้บุญ ต้อนรับปีใหม่ แล้วคะ ขอให้คุณประสบความสำเร็จ ใครที่ตั้งใจสวดมนต์มาถึงตอนนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง สวัสดีปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ขอให้มีสติให้มาก ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัย คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกเรื่อง ทุกประการ ขอคุณพระรัตนตรัย ปกป้องคุ้มครองตลอดปี และ ตลอดไป ทีมปาฏิหาริย์ขอกล่าวคำว่า สวัสดีปี 2567 ค่ะ