ขาช้อปหนาว ราชกิจจาฯประกาศแล้ว "เก็บ VAT สินค้านำเข้า" ตั้งแต่ 1 บาทแรก

21 มิถุนายน 2567

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500บาท ประกาศเก็บ VAT สินค้านำเข้าตั้งแต่ 1 บาทแรก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500บาท โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT )ที่มีราคาตั้งแต่ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎคม 2567เป็นต้นไป รายละเอียดระบุว่า

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศซี่งให้กำหนดราคาขั้นต่ำของของที่นำเข้าแต่ละรายเพื่อให้คุ้มค่ากับการจัดเก็บอากรศุลกากร อันเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้า ซึ่งแต่ละรายผู้รับในประเทศมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย (CIF) ที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท

ข้อ 2 ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ขาช้อปหนาว ราชกิจจาฯประกาศแล้ว \"เก็บ VAT สินค้านำเข้า\" ตั้งแต่ 1 บาทแรก