ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กฎกระทรวง "1 เม็ด" ถือว่าเป็นผู้เสพ

18 มิถุนายน 2567

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว กฎกระทรวง สธ. กำหนดปริมาณยาเสพติด แอมเฟตามีน ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือ 1 เม็ด กรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ถือเป็นผู้เสพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขล่าสุด ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ได้มีการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 โดยสาระสำคัญคือ ยาบ้า 1 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ 

 

โดยราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง สธ. กำหนดปริมาณยาเสพติด แอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือ 1 เม็ด กรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักไม่เกิน 20 มิลลิกรัม

กฎกระทรวง กําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย ยาเสพติด พ.ศ. 2564 และมาตรา 107 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติด ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(ก) แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) มีปริมาณไม่เกินหนึ่งหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิกรัม"

 

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กฎกระทรวง ยาบ้า 1 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (จ) ของ (๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงกําหนดปริมาณยาเสพติด ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ๒๕๖๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(3) เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ metamfetamine) มีปริมาณไม่เกิน หนึ่งหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกินยี่สิบมิลลิกรัม"

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 


ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กฎกระทรวง ยาบ้า 1 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กฎกระทรวง ยาบ้า 1 เม็ด ถือว่าเป็นผู้เสพ