โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระดับสูง 10 ราย

11 มิถุนายน 2567

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 10 ผู้บริหาร กทม. ระดับสูง

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ๑๐ ผู้บริหาร กทม. ระดับสูง

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

๑. นางราภณ์  เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๒. นายสมบัติ วรสินวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๓. นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ตำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๔. นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๕ นางสาวรัญญา พรไชยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๖. นางสาวทรรศนีย์ พันธ์ประคุณ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๗. นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว

๘. นายอนุชิต พิพิธกุล รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

๙. นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันแสะบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๐. นายประสพสุข พิมพ์โกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระดับสูง 10 ราย