เปิดข้อมูลล่าสุด ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่ละคณะจ่ายต่อเทอมเท่าไหร่

24 พฤษภาคม 2567

เปิดข้อมูลล่าสุด ปี 2024 รวบรวมค่าเทอมของมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่ละคณะจ่ายต่อเทอมเท่าไหร่ เช็กดูก่อนตัดสินใจ

สำหรับใครที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา หลายๆ ก็อาจจะมีมหาวิทยาลัยในใจ และคณะที่ชอบกันอยู่แล้ว วันนี้ทาง ไทยนิวส์ออนไลน์ ได้รวบรวมค่าเทอมของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปี 2024 ค่าเทอมแต่ละคณะจ่ายเท่าไหร่

เปิดข้อมูลล่าสุด ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่ละคณะจ่ายต่อเทอมเท่าไหร่

อัปเดตค่าเทอม 2024 รวมหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่ละคณะมีค่าเทอมเท่าไหร่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
 • คณะจิตวิทยา 26,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 26,500 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ 26,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 26,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 25,500 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,500 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25,500 บาท
 • คณะครุศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะนิเทศศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 21,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 21,000 บาท
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 21,000 บาท
 • คณะอักษรศาสตร์ 21,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 21,100 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ (แผนไทย) 16,800 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14,200 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ 13,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 14,200 บาท
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์ 15,300 บาท
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14,800 บาท
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13,000 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ 16,500 บาท
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ (ลำปาง) 18,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รังสิต) 17,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ลำปาง) 22,100 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,300 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,200 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 15,800 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รังสิต) 16,500 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลำปาง) 21,500 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

 • คณะแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24,800 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30,300 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะสิ่งแวดล้อม 17,800 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24,800 บาท
 • คณะเกษตร 17,800 บาท
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 21,000 บาท
 • คณะวนศาสตร์ 17,800 บาท
 • คณะประมง 17,800 บาท
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ 17,200 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์ 17,200 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 17,200 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 17,200 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์ 17,200 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (แพทยฯ) 30,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (พยาบาล) 25,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (ฉุกเฉินแพทยฯ) 21,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (ผิดปกติสื่อความหมาย) 25,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (แพทยฯ) 30,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (เทคโนฯ ศึกษาแพทยฯ) 21,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (กายอุปกรณ์) 21,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 25,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 30,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30,000 บาท
 • คณะกายภาพบำบัด 25,000 บาท
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 25,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 25,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25,000 บาท
 • วิทยาลัยราชสุดา 21,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 21,000 บาท
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 21,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 21,000 บาท
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา 18,000 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์ 17,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (เฉพาะสาขาสาธาฯ) 18,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาอื่น ๆ) 21,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (นานาชาติ) 50,000 บาท
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สาขาแพทยฯ) 30,000 บาท
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สาขาสัตวแพทยฯ) 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ 22,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22,000 บาท
 • คณะโบราณคดี 17,000 บาท
 • คณะมัณฑนศิลป์ 22,000 บาท
 • คณะอักษรศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 19,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 23,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19,000 บาท
 • คณะดุริยางค์ศาสตร์ 50,000 – 69,000 บาท
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15,000 บาท
 • คณะวิทยาการจัดการ 25,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 35,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ 90,000 บาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะมนุษยศาสตร์ 17,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 21,000-25,000 บาท
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 20,000 – 22,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 28,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 45,000 บาท
 • คณะกายภาพบำบัด 30,000 – 35,000 บาท
 • คณะพลศึกษา 15,000 – 20,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์ 15,000 – 17,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 20,000 บาท
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 15,000 – 20,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 20,000 – 40,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 50,000 – 60,000 บาท
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 45,000 – 50,000 บาท
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 40,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22,000 บาท
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 19,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร : 18,000 - 25,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 19,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 32,000 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมอาหาร 21,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ 20,000 บาท
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 25,000 บาท
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 21,000 บาท
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 90,000 – 400,000 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์ 19,000 - 26,000 บาท
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 80,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ 495,000 บาท
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร15,000 - 20,000 บาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะมนุษยศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะวิจิตรศิลป์ 15,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะเกษตรศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 20,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16,000 บาท
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ 15,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29,000 บาท
 • คณะการสื่อสารมวลชน 20,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ 15,000 บาท
 • วิทยาลัยสื่อศิลปะและเทคโนโลยี อนิเมชั่น 35,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 55,000 บาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะวิทยาศาสตร์ 12,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,000-45,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 25,000 บาท
 • คณะเกษตรศาสตร์ 15,000-17,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 21,000-30,000 บาท
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 26,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยี 15,000-30,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 35,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15,000-20,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15,000-30,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ 18,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ 48,000-50,000 บาท
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 28,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 25,000 บาท
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 15,000-30,000 บาท
 • คณะสหวิทยาการ 10,000-15,000 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ 60,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 22,500 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 75,000 บาท
 • คณะดนตรีและการแสดง 30,000 บาท
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ 23,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ 8,800 บาท
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว) 10,200 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 100,000 บาท
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20,500 บาท
 • คณะโลจิสติกส์ 23,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) 13,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18,800 บาท
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) 17,700 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000 – 22,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 12,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) 12,000 – 25,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 – 17,500 บาท
 • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) 18,200 – 19,300 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 28,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ 20,800 – 35,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000 – 20,000 บาท
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 16,000 บาท

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • คณะเกษตรศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะโลจิสจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 18,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 22,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 20,000 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ 22,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 15,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์ 15,000 บาท
 • คณะวิทยาลัยนานาชาติ 40,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 28,000 บาท
 • คณะการแพทย์แผนไทย 22,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 22,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,000 บาท
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ 18,000 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18,000 บาท
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 18,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ 16,000 บาท