เปิดลิสต์สินค้า ไม่เข้าเงื่อนไข "เงินดิจิทัล 10,000" ห้ามใช้ซื้อเด็ดขาด

24 เมษายน 2567

เปิดเงื่อนไขล่าสุด "เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท" สินค้าห้ามใช้ซื้อ 16 สินค้าต้รายการ พร้อมเปิดลิสต์รายการมีอะไรบ้าง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับความคืบหน้าเงินดิจิทัล 10,000 บาท (Digital wallet 10,000 บาท) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต แล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายฯ มีนโยบายที่จะให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

เปิดลิสต์สินค้า ไม่เข้าเงื่อนไข "เงินดิจิทัล 10,000" ห้ามใช้ซื้อเด็ดขาด

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ เช่น กลุ่มเปราะบาง เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม


ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน มีสัญชาติไทย ณ เดือนที่มีการลงทะเบียนอายุเกิน 16 ปี ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี และมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล Digital wallet

1. ระหว่างประชาชนกับร้านค้า: ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face) กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก โดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 


2. ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า: ร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

 

ประเภทสินค้า : สินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ (Negative List) จำนวน 16 รายการ และในอนาคตอาจเพิ่มรายการใหม่ๆ ได้อีก 

 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล
 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. ยาสูบ
 4. กัญชา
 5. กระท่อม
 6. พืชกระท่อม
 7. ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม
 8. บัตรกำนัล
 9. บัตรเงินสด
 10. ทองคำ
 11. เพชร
 12. พลอย
 13. อัญมณี
 14. น้ำมันเชื้อเพลิง
 15. ก๊าซธรรมชาติ
 16. บริการต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมได้