เปิดผลตรวจ "แคดเมียม" ในดิน-น้ำ-อากาศ โรงงานย่านบางซื่อ หลังโผล่ซุก 300 ตัน

13 เมษายน 2567

กทม.เปิดผลตรวจ "แคดเมียม" โผล่ซุกโกดังกลางกรุงฯ 300 ตัน หลังสุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสียในดิน-แหล่งน้ำ-อากาศ โรงงานย่านบางซื่อ

สืบเนื่องจากกรณีที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ สำนักอนามัย กทม. ได้เข้าตรวจสอบกรณีตรวจพบกากแคดเมียมและสังกะสีซึ่งถูกเก็บไว้ใน บริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด เลนายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พบการกองกากตะกอนแคดเมียมและสังกะสีภายในอาคารโรงงาน ตามการประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 จำนวน 99 ถุง คิดเป็นปริมาณ 150 ตัน

เปิดผลตรวจ แคดเมียม ในดิน น้ำ อากาศ โรงงานย่านบางซื่อ หลังโผล่ซุก 300 ตัน   

 

ซึ่งกากตะกอนดังกล่าว ถูกยึดไว้เป็นของกลางในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสีย จำนวน 3 ตัวอย่าง ดินในโรงงาน จำนวน 2 ตัวอย่าง และดินนอกโรงงานในเขตชุมชน ห่างจากโรงงานช่วงระยะ 50 เมตร 100 เมตร 150 เมตร 200 เมตร  250 เมตร และ 400 เมตร จำนวน 9 ตัวอย่าง และเมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence; EDXRF)  

เปิดผลตรวจ แคดเมียม ในดิน น้ำ อากาศ โรงงานย่านบางซื่อ หลังโผล่ซุก 300 ตัน

พบว่ากากแร่มีปริมาณแคดเมียมสูงกว่าค่า TTLC (ถือเป็นของเสียอันตราย) โดยดินในโรงงานพบการปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์การปนเปื้อนในดินฯ ส่วนดินนอกโรงงานตรวจไม่พบการปนเปื้อนแคดเมียมส่วนตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณภายในโรงงาน หน้าโรงงาน และชุมชนห่างจากโรงงาน 250 เมตร ผลการตรวจไม่พบสารอันตราย
ในบรรยากาศ

เปิดผลตรวจ แคดเมียม ในดิน น้ำ อากาศ โรงงานย่านบางซื่อ หลังโผล่ซุก 300 ตัน

 

หลังจากการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณลำรางภายในอาคารจำนวน 2 จุด และเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงาน จำนวน 3 จุด พบว่าคุณภาพน้ำเบื้องต้นทั้งสองพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากบริเวณเก็บกากแคดเมียมไม่มีกิจกรรมที่ใช้น้ำในการประกอบกิจการและไม่พบการประกอบกิจการ