ราชกิจจาฯ ประกาศวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ สถาบันการเงิน 1 วัน

03 มีนาคม 2567

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ ของสถาบันการเงินจำนวน 1 วัน

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 84/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ มีนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้ว

 

สำหรับสาระสำคัญในการออกประกาศระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ ประกาศวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ สถาบันการเงิน 1 วัน