โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2565 รวมทั้งสิ้น 3,007 ราย

21 พฤศจิกายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 3,007 ราย

  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565รวมทั้งสิ้น 3,007 ราย
 

 

    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 ก.ค. 2565  ทรงมีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  รวมทั้งสิ้น 3007 โดยมีประกาศดังนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2565 รวมทั้งสิ้น 3,007 ราย โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2565 รวมทั้งสิ้น 3,007 ราย โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2565 รวมทั้งสิ้น 3,007 ราย