เปิดช่องทางและขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

21 พฤศจิกายน 2566

เปิดช่องทางและขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกินครัวเรือนละ20,000 บาท

ความคืบหน้ามาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนา จากกรณีเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 66/67 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท

เปิดช่องทางและขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ (ไม่เกิน 20,000 บาท)

 

โดยทางด้าน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://farmer.doae.go.th/

เปิดช่องทางและขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

 

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

  • คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
  • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

เปิดช่องทางและขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม วงเงินงบประมาณการช่วยเหลือในครั้งนี้อยู่ที่ จำนวน 56,321.07 ล้านบาท แบ่งเป็นจำแนกเป็น

  • งบประมาณ จ่ายขาดให้เกษตรกร แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงิน 54,336.14 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ธ.ก.ส. วงเงิน 1,984.93 ล้านบาท