ส่งกำลังใจ "พิธา" 22 พ.ย.66 ศาล รธน.นัดพิจารณาคดี ปมล้มเจ้าและคดีถือหุ้น ITV

15 พฤศจิกายน 2566

ด้อมส้มส่งกำลังใจ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล วันพุธที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณา ปมล้มล้างการปกครอง หาเสียงแก้ไข ม.112 และคดีหุ้นสื่อไอทีวี

วันที่ 15 พ.ย. 66 (วันนี้) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารเรื่องพิจารณาที่ 19/2566 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า 

 

 

ส่งกำลังใจ  "พิธา"  22 พ.ย.66 ศาล รธน.นัดพิจารณาคดี ปมล้มเจ้าและคดีถือหุ้น ITV

 

การกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1)  และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ส่งกำลังใจ  "พิธา"  22 พ.ย.66 ศาล รธน.นัดพิจารณาคดี ปมล้มเจ้าและคดีถือหุ้น ITV

 

  นอกจากนี้ ยังมีคดีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เนื่องจากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

 

ส่งกำลังใจ  "พิธา"  22 พ.ย.66 ศาล รธน.นัดพิจารณาคดี ปมล้มเจ้าและคดีถือหุ้น ITV

ต่อมา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา

 

ส่งกำลังใจ  "พิธา"  22 พ.ย.66 ศาล รธน.นัดพิจารณาคดี ปมล้มเจ้าและคดีถือหุ้น ITV