ราชกิจจาฯ แต่งตั้ง "วิษณุ เครืองาม-อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" เป็นกรรมการกฤษฎีกา

08 พฤศจิกายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง "วิษณุ เครืองาม- อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" เป็นกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา ลงนามโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 136 ราย ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 ก.ย. 2565 นั้น

เนื่องจากนายนพนิธิ สุริยะ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 ถึงแก่อนิจกรรม และนายอุดม รัฐอมฤต กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 ขอลาออกจากตำแหน่ง ประกอบกับตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2 ได้ว่างลง

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไต้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคณะพิจารณา และมีมติเห็นชอบผู้ที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 จํานวน 2 ราย ดังนี้ 


1. นายวิษณุ เครืองาม

2. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว


บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 รายดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 


ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ราชกิจจาฯ แต่งตั้ง วิษณุ เครืองาม-อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นกรรมการกฤษฎีกา