ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย

08 กันยายน 2566

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๕ คน นั้น

 

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย

 

ราชกิจจาฯประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย

 

บัดนี้ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อชาติไทย ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการลาออกดังกล่าวในวันเดียวกัน ทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพื่อชาติไทยสิ้นสุดลง และเป็นเหตุให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเพื่อชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓)

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติไทย คงเหลือ จํานวน ๑๔ คน ได้แก่
 

๑. นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค
๒. นางสาวณัฐธชลัยย์ มยูรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค
๓. นายวรรณยุทธ ไวยวุฒิ รองหัวหน้าพรรค
๔. นางสาวพิชญาภา เพชรพันธ์ รองหัวหน้าพรรค
๕. นายทองจันทร์ จันเต รองหัวหน้าพรรค
๖. นายอนันต์ เพียรพานิชย์ รองหัวหน้าพรรค
๗. นายวิรุณ ศรีเทพ รองหัวหน้าพรรค
๘. นายจิรายุ เขาแก้ว รองหัวหน้าพรรค
๙. นายปถมัง คงพูล รองหัวหน้าพรรค
๑๐. นายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย รองหัวหน้าพรรค
๑๑. นายจักรฐะพงษ์ บวรบุญเรือง เลขาธิการพรรค
๑๒. นางสาวเกวลิน บุพชาติ เหรัญญิกพรรค
๑๓. นายนพรัตน์ ทองสาร นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๑๔. นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง