กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 81 อัตรา ผ่านทางออนไลน์ 28 ส.ค. - 11 ก.ย.

26 สิงหาคม 2566

ด่วน! กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร 'พนักงานราชการ' ปี 66 จำนวน 20 สายงาน 81 อัตรา รับเงินเดือนตอบเเทน 11,280 - 23,430 บาท สมัครผ่านทางออนไลน์ 28 ส.ค. - 11 ก.ย.66 ไม่ต้องผ่านภาค ก

กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 81 อัตรา ผ่านทางออนไลน์ 28 ส.ค. - 11 ก.ย.

กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 81 อัตรา ผ่านทางออนไลน์ 28 ส.ค. - 11 ก.ย.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 'พนักงานราชการทั่วไป' ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com

 

โดยมีตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 20 สายงาน 81 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) ดังนี้ 

กลุ่มงานบริการ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,800 บาท
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
 • นายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 31 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นิติกร จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 23,430 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด เพราะกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (คลิกที่นี่)

 

กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 81 อัตรา ผ่านทางออนไลน์ 28 ส.ค. - 11 ก.ย.