ราชกิจจาฯสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทชื่อดัง หลังโดนฟ้องล้มละลาย

26 พฤษภาคม 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ บริษัท อะควา แบมบูโปรดักส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ บริษัท อะควา แบมบูโปรดักส์ จำกัด

คดีหมายเลขแดงที่ ล.2249/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ราชกิจจาฯสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทชื่อดัง หลังโดนฟ้องล้มละลาย

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท อะควา แบมบูโปรดักส์ จำกัด ลูกหนี้ที่ 1, นายธนบูรณ์ ธำรงชัยวรกุล ลูกหนี้ที่ 2 และนายคุนิฮิโกะ โจกัน

(Mr.KUNIHIKO JOGAN) ลูกหนี้ที่ 3 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติลัมละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 

 

ราชกิจจาฯสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทชื่อดัง หลังโดนฟ้องล้มละลาย

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา