สมัครประกันสังคม ม.39 สำหรับออกจากงานประจำ ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

26 พฤษภาคม 2566

“สมัครประกันสังคม” สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 สมัคร วิธีสมัครประกันสังคม ม.39 ทางออนไลน์ www.sso.go.th ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ยังคงมีอยู่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงานประจำแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิรักษาพยาบาลแลการดูแลได้ ด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 กับประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยขึ้นทะเบียน e-Self Service ด้วยตัวเองตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆ 

คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครประกันสังคม ม.39

บุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วลาออกจากงาน สมัครประกันสังคม ม.39 ภายในไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกเพื่อรักษาสิทธิประกันสังคม

 

สมัครประกันสังคม ม.39 สำหรับออกจากงานประจำ ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

วิธีสมัครประกันสังคม ม.39 

- สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

- หากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน

- เลือกหัวข้อ “สมัครมาตรา 39” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร

- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย ถูกต้อง หน้าข้อความ “ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น” และกดเลือก “ยอมรับข้อตกลง”

- กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” จากนั้นเลือก “บันทึก” จากนั้นตรวจสอบข้อมูล

- ที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง แล้วเลือก “ยืนยันการสมัคร”

- รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

 

หลังอนุมัติชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลย

1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

2.จ่ายด้วยเงินสด

- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN

- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส

- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม

- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment

- จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ (สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ใด)

3.หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th > หัวข้อดาวน์โหลด > แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเว้น กรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

สมัครประกันสังคม ม.39 สำหรับออกจากงานประจำ ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน