วันสุดท้าย กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผล ก่อนเสียสิทธิ 5 ประการ

21 พฤษภาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกได้ ซึ่ง21 พ.ค.66 จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว 'แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง' ก่อนเสียสิทธิ 5 ประการ 

วันสุดท้าย! กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผล ก่อนเสียสิทธิ 5 ประการ 

วันสุดท้าย กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผล ก่อนเสียสิทธิ 5 ประการ

รีบเลย! วันนี้ 21 พ.ค.66 วันสุดท้าย 'แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มิสิทธิเลือกตั้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน (คลิก) หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote

วันสุดท้าย กกต.เตือนใครไม่ไปเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผล ก่อนเสียสิทธิ 5 ประการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอแจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทริเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

 

การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิจากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่

 

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสายด่วน 1444

 

ช่องทางแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566

1. แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานบริหารการทะเบียน (คลิก) ตามขั้นตอนดังนี้

เลื่อนลงไปหัวข้อ 'การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)' เลือก 'แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง'

ระบบจะเด้งไปที่หน้า 'ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร'

กรอกข้อมูล ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสกำกับบัตร (เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน) , ชื่อ-นามสกุล *ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย, นาง, นางสาว) วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน และกดเลือก 'ตรวจสอบข้อมูล'

หลังจากที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (คลิก) และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เลย


2. แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

เข้าแอปฯ Smart Vote กดที่เมนู 'เลือกตั้ง ส.ส.'

เลือกเมนู ECT Report ตรวจสอบสิทธิแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

เลือก 'แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง' และกดยืนยัน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote

ระบบ iOS (คลิก)

ระบบ Android (คลิก)

3. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้งตามแบบ ส.ส.1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัว ประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง

4. ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 (คลิก)

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ต้องมีสาเหตุอันสมควร ดังนี้

มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

เจ็บป่วย ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้

เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด