เผย 3 เงื่อนไขขอรับความช่วยเหลือ “ค่าไฟ” ในพื้นที่น้ำท่วม

13 ตุลาคม 2565

เผย 3 เงื่อนไขขอรับความช่วยเหลือ “ค่าไฟ” ในพื้นที่น้ำท่วม ทาง กกพ.  ย้ำการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย พร้อมช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าภายในครัวเรือน ให้เเก่ประชาชน ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบอุทกภัย

เผย 3 เงื่อนไขขอรับความช่วยเหลือ “ค่าไฟ” ในพื้นที่น้ำท่วม ทาง กกพ.  ย้ำการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย พร้อมช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าภายในครัวเรือน ให้เเก่ประชาชน ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

เผย 3 เงื่อนไขขอรับความช่วยเหลือ “ค่าไฟ” ในพื้นที่น้ำท่วม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ส่งหนังสือแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กฟส.) เพื่อเน้นย้ำแนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ในช่วงเดือนที่เกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นไปตามมติ กกพ. ในปี 2554 และ 2560 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพิจารณาออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับ แนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ตามมติ กกพ. ดังต่อไปนี้ 

เผย 3 เงื่อนไขขอรับความช่วยเหลือ “ค่าไฟ” ในพื้นที่น้ำท่วม

1. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในเดือนที่อาจจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากอยู่ในเขต พื้นที่ประสบอุทกภัย และเป็นการเรียกเก็บที่เกิดจากการใช้ค่าเฉลี่ยของการใช้ไฟฟ้าในเดือนที่เกิดอุทกภัยรวมกับเดือนถัดมานั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งการไฟฟ้าเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบและแยกเรียกเก็บตามจริงได้ ทั้งนี้ หากไม่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนที่เกิดอุทกภัย ก็จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ

2. กรณีที่มีค่าไฟฟ้าถูกเรียกเก็บสูงกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง อันเนื่องมาจากไฟฟ้ารั่ว ผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย สามารถขอให้การไฟฟ้าพิจารณาและตรวจสอบ หากพบว่ามีไฟฟ้ารั่วอันเนื่องจากเหตุ อุทกภัย ก็ให้มีการพิจารณาดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าส่วนเกินตามความเหมาะสม

3. กรณีที่มีการงดจ่ายไฟฟ้าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ไฟฟ้าที่เกิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัย หรือไม่สามารถช าระค่าไฟฟ้าอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถยื่นคำร้องเพื่อให้การไฟฟ้าตรวจสอบ และคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ไฟฟ้าได้

ทั้งนี้ โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวร่วมกับมาตรการด้านความปลอดภัยของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คำประกาศสิทธิ ผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุดจาก การให้บริการไฟฟ้า และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากการให้บริการไฟฟ้า ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิ ของตนที่จะได้รับการคุ้มครองและการรับรองสิทธิในฐานะผู้บริโภคด้านพลังงาน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อแจ้งเหตุ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้า รวมถึงสอบถามรายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ ดังนี้

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) PEA Smart Plus Application หรือ PEA Call Center โทร. 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ใกล้บ้าน

2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news หรือแจ้งได้ที่ การไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่ใกล้บ้าน และ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กฟส.) โทร. 0-3843-7766 แจ้งไฟฟ้าดับ โทร. 0-3843-7766, 0-3843-9040, 08-0483-5476, 09-8855-8650 Line : @sea.co.th