thainewsonline

ผบ.ตร. แต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง "โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

04 ตุลาคม 2565
63
ผบ.ตร. แต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง "โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 446/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 446/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยแต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำสั่งดังกล่าว ให้ “โฆษก ตร.” มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผบ.ตร. แต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง "โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ติดตาม ประเมินผล และผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดทำเนื้อหา และผลิตสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. เฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าว และสถานการณ์ จัดทำสรุปรายงานข่าวประจำวัน และรายงานข่าวที่สำคัญ หรือเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

4. ติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ทุกประเภททั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ กองการต่างประเทศ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสาร และเฝ้าฟัง ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ แล้วรายงานให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อปฏิบัติการข่าวสารตามอำนาจและหน้าที่

ผบ.ตร. แต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง "โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

affaliate-2

5. กำหนดกรอบแนวทาง แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่โฆษกของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผบ.ตร. แต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง "โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

affaliate-3