"กยศ." เผยอันดับ 25 มหาวิทยาลัย จ่ายหนี้ กยศ.ได้ดีที่สุด

24 กันยายน 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาเปิดเผย จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง ได้ดีที่สุด

จากกรณี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง โดยพบว่ามีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61% และเมื่อพิจารณาจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มากกว่า 2,000 ราย

โดยทางกองทุนพบว่า สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเรียงตามลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้กยศ.ดีที่สุด

รายชื่อ 25 สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 
สำหรับ สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก มีดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยพะเยา  
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
7. มหาวิทยาลัยมหิดล  
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
15. มหาวิทยาลัยบูรพา  
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น               
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
23. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

25 มหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้กยศ.ดีที่สุด

ติดตามข่าวสารเพิ่มได้ที่ Tnews