หมุนเงินไม่ทัน ดูให้ไว สินเชื่อออมสิน วงเงิน 3หมื่น ไม่มีหลักประกัน กู้ง่าย

02 กันยายน 2565

เงินเดือนออกวันนี้…ก็จ่ายหมดวันนี้ เคยเป็นไหมค้าา งง ว่านี่เงินเดือนหรือเงินทอน แก้ปัญหาเงินเดือนหมุนไม่ทันใช้ด้วย สินเชื่อเพื่อคุณ จาก ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี) แบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท

ระยะเวลา 2 ปี

หมุนเงินไม่ทัน ดูให้ไว สินเชื่อออมสิน วงเงิน 3หมื่น ไม่มีหลักประกัน กู้ง่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

- ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

   เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

หลักประกันการกู้

ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน

วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

สนใจสมัครคลิก

หมุนเงินไม่ทัน ดูให้ไว สินเชื่อออมสิน วงเงิน 3หมื่น ไม่มีหลักประกัน กู้ง่าย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews.co.th