ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ปรับราคาบุหรี่" เริ่มต้น 90 บาท บังคับใช้แล้ว

02 มิถุนายน 2565

ประกาศราชกิจจาฯ "ปรับราคาบุหรี่" เริ่มต้นซองละ 90 บาท โดยกำหนดราคาบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 90.00 บาท บังคับใช้แล้ว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิด "บุหรี่ซิกาแรต" เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เริ่มต้นซองละ 90 บาท

ประกาศราชกิจจาฯ "ปรับราคาบุหรี่" เริ่มต้นซองละ 90 บาท บังคับใช้แล้ว

 

ประกาศราชกิจจาฯ "ปรับราคาบุหรี่" เริ่มต้นซองละ 90 บาท บังคับใช้แล้ว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิด"บุหรี่ซิกาแรต" เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณีไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และไม่อาจหามูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือ ใกล้เวลาที่กระทำความผิดนั้น หรือไม่อาจหามูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในมาตรา 136 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 136 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ ในการกำหนดค่าปรับในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามมาตรา 136 วรรคหนึ่ง ได้ ไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ข้อ 2 ให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ 

2.1 บุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 90.00 บาท 

2.2 บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุซองหรือภาชนะอื่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 มวน ให้ถือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วนของขนาดบรรจุที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 

ข้อ 3 การกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ อธิบดีจะดำเนินการทบทวนทุกสิ้นปีปฏิทิน หรือจะทบทวนก่อนสิ้นปีปฏิทินเมื่อมีเหตุที่ทำให้มูลค่า ของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ามูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือกรณีอยู่ระหว่างการทบทวนและประกาศกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ ให้ใช้มูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

ประกาศราชกิจจาฯ "ปรับราคาบุหรี่" เริ่มต้นซองละ 90 บาท บังคับใช้แล้ว

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา