เช็ก "เงินสมทบประกันสังคม" ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 64 ได้เท่าไหร่

04 กุมภาพันธ์ 2565

เช็ก ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใช้ "เงินสมทบประกันสังคม" ยื่นลดหย่อนภาษี 64 ได้เท่าไหร่บ้าง ราบละเอียด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ที่ต้องยื่นแบบในต้นปี 2565 สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถนำเงินสมทบประกันสังคมยื่นลดหย่อนภาษีได้ โดยในแต่ละมาตราก็จะจำนวนไม่เท่ากัน มีรายละเอียดดังนี้

เช็ก เงินสมทบประกันสังคม ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 64 ได้เท่าไหร่

 

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 -

สามารถขอเอกสารได้ที่สถานประกอบการที่ตนเองทำงานอยู่ โดยนายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะแสดงยอดประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่หักไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นเสียภาษีประจำปี

เงินสมทบมาตรา 33 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 9,000 บาท (750x12 เดือน = 9,000 บาท) 
แต่ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.33 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท ดังนี้

- เดือน ม.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 3%  สูงสุด 450 บาท

- เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 0.5% สูงสุด 75 บาท

- เดือน เม.ย.-พ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

- เดือน มิ.ย.-พ.ย. 64 ส่งเงินสมทบ 2.5% สูงสุด 375 บาท

- เดือน ธ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

 

- ผู้ประกันตน มาตรา 39 -

เงินสมทบมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5,184 บาท (432x12เดือน = 5,184 บาท)
แต่ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.39 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท ดังนี้

- เดือน ม.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาท

- เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 38 บาท

- เดือน เม.ย.-พ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท

- เดือน มิ.ย.- ส.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 216 บาท

- เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 235 บาท

- เดือน ธ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท

 

- ผู้ประกันตน มาตรา 40 -

เงินสมทบมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,600 บาท (300x12 เดือน = 3,600 บาท)
แต่ปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.40 ดังนี้

 

ทางเลือกที่ 1 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 700 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 70 บาท

- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท

 

ทางเลือกที่ 2 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 100 บาท

- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท

 

ทางเลือกที่ 3 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค. 64 เงินสมทบ 300 บาท

- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 180 บาท

เช็ก เงินสมทบประกันสังคม ยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 64 ได้เท่าไหร่

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตน สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม