thainewsonline

"ซีพี ออลล์" รับรางวัล SET Awards 2023 ด้านความยั่งยืน

21 พฤศจิกายน 2566

ซีพี ออลล์ รับรางวัล SET Awards 2023 ด้านความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามปณิธานองค์กร Giving&Sharing

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลและมอบรางวัล SET AWARDS 2023 เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ รางวัล Business Excellence ด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และรางวัล Sustainability Excellence การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

"ซีพี ออลล์" รับรางวัล SET Awards 2023 ด้านความยั่งยืน
โดยในปีนี้ ซีพี ออลล์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท ได้รับรางวัล SET AWARDS 2023 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

"ซีพี ออลล์" รับรางวัล SET Awards 2023 ด้านความยั่งยืน

ภายในงานประกาศรางวัล SET AWARDS 2023 มี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ โดยมี นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้รับมอบ

affaliate-2

"ซีพี ออลล์" รับรางวัล SET Awards 2023 ด้านความยั่งยืน


 ซีพี ออลล์ ได้คำนึงถึงความยั่งยืนของประเทศ ประชาชน และองค์กร เป็นการทำงานที่ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่ Heart คือ ความมุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยหลักของธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต, Health คือ ความมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ดี และ Home คือ ความมุ่งมั่นที่ีจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ซึ่งทั้ง 3 มิตินี้จะปรากฏอยู่ในทุกกระบวนการทำงานของบริษัท โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเป็นไปตามปณิธานองค์กร“Giving&Sharing”
 

affaliate-3