ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

23 สิงหาคม 2566

ททท. เปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล สําหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism) พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จหลักสูตรกว่า 100 คน

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาด การท่องเที่ยว (TAT Academy) เปิดตัว “โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว” หรือ 4Digital Tourism คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัย และพัฒนา ททท. ให้เกียรติเป็นประธาน ในงาน และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้สําเร็จหลักสูตรออนไลน์ตามเงื่อนไขที่กําหนด จํานวน 101 คน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผนวกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นปัจจัยเร่งรัดและมีส่วนผลักดัน ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ททท. โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาด การท่องเที่ยว (TAT Academy) ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดรับกับภาวะปัจจุบัน พร้อมกับพัฒนาแพลตฟอร์ม 4Digital Tourism แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี หลักสูตรให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาศึกษาและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ในยุคดิจิทัล จํานวน 22 หลักสูตรด้วยกัน และมีหลักสูตรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น “ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทําธุรกิจท่องเที่ยวด้วยหลักสมดุล ESG ที่ต้องคํานึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไปพร้อม ๆ กับการยกระดับภาคบริการด้วยดิจิทัล สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ทาง ททท. พร้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกล และครองใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะนํามาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และมุ่งพัฒนา ให้การท่องเที่ยวไทยอยู่บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืนต่อไป ”

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism ได้เปิดให้เข้าใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเสียงตอบรับ เป็นอย่างดี และมีผู้ให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มเป็นจํานวนกว่า 2,470 คน จากความร่วมมือ จากพันธมิตรและเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวมากมายที่ร่วมสนับสนุนและเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการฯ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, สมาคมโรงแรม ไทย, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ภายในประเทศ, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จึงนํามาซึ่งการจัดงาน เปิดตัว โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สําเร็จหลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการฯ ในระยะนําร่องน้ี จํานวน 101 ราย

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ท้ังนี้ แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism ยังคงเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว สถานประกอบการ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย ให้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างความประทับใจและน่ามาเยือน รวมถึงสร้างบริบททางการท่องเที่ยวแบบใหม่ ให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย ททท. คาดว่า แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เตรียมความพร้อมในการ Upskill และ Reskill องค์ความรู้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าทันในโลกยุคดิจิทัล

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism) เปิดให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทาง www.4digitaltourism.com โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/4DigitalTourism

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ททท. เปิดตัวโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

#โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
#ปีท่องเที่ยวไทย2566
#Amazingthailand