ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

10 สิงหาคม 2566

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based-Tourism) มุ่งสู่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่

วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge -based Tourism) มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมมุ่งสู่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณค่า สมดุล และยั่งยืน โดยพิธีการลงนาม MOU ระหว่างนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สบร. จัดขึ้น ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ในสังคมหรือชุมชนก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ททท. ที่จะมุ่งหน้า Shape Supply โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่า และความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ที่มีความสมดุล ทั้งมิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มิติสังคมอยู่ดีมีสุข มิติสิ่งแวดล้อมที่ดี และมิติภูมิปัญญา ททท.จึงได้ร่วมมือกับ สบร. จัดทำโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge - based Tourism) เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และแปลกใหม่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ ททท.ต่อไป      

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สบร. กล่าวว่า สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้มีภารกิจหลักในการสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ด้วยสื่อและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย การร่วมมือกับ ททท. ในครั้งนี้ ภายใต้โครงการกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ หรือ Knowledge - based Tourism สบร.จะนำกระบวนการจัดการความรู้มาช่วยต่อยอดในการพัฒนาและสร้างสรรค์พื้นที่เมืองและชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ บนฐานความรู้หลากหลายมิติที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ททท. และ สบร. จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based – Tourism) ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ยกระดับบุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว โดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based-Tourism)” ซึ่งจะจัดนำร่องในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based – Tourism) ต่อไป

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการสร้างสรรค์พื้นที่ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ รวมถึงสร้างเส้นทางการเรียนรู้ สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โทรศัพท์  0 2105 6500 หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ OKMD หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางของ ททท. ได้ที่ TAT Academy โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4915-18 เฟสบุ๊กเพจ TAT Academy

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

ททท. จับมือ สบร. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้

#โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
#ปีท่องเที่ยวไทย2566
#Amazingthailand