ลุยฝึกอบรมสร้างคน "โดรน" พ่นสารหว่านปุ๋ยอย่างมีความรู้-ถูกกฎหมาย

27 มิถุนายน 2566

กรมวิชาการเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่ 1 สร้างคน "โดรน" พ่นสารหว่านปุ๋ยอย่างมีความรู้-ถูกกฎหมาย

   จากความสำเร็จในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่6-7 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด กรมวิชาการเกษตรในฐานะผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยานรุ่นที่ 2 ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ลุยฝึกอบรมสร้างคน \"โดรน\" พ่นสารหว่านปุ๋ยอย่างมีความรู้-ถูกกฎหมาย    

  ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับจ้างและเกษตรกรผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน(โดรน)ได้พ่นสารกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน รวมถึงการหว่านปุ๋ย เมล็ดพันธุ์และการถ่ายภาพอย่างผู้มีองค์ความรู้ โดยใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงต้องขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

     จากข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนอากาศยานที่ใช้ทางการเกษตรในปี  2563 มีการขอขึ้นทะเบียนจำนวน 1,271ลำ ปี 2564 จำนวน 4,718 ลำ และในปี 2565 ขอขึ้นทะเบียน 9,049 ลำ รวม ณ ปัจจุบันที่ขอขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 15,000 ลำ และในอนาคตคาดจะมีการขอขึ้นทะเบียนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเกษตรกรไทยทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ โดยใช้ทรัพยากรและแรงงานลดลงรวมถึงช่วยยกระดับภาคการเกษตรของไทยในภาพรวม