ประกาศรับรอง "พงศธร ศรเพชรนรินทร์" ก้าวไกล เป็น ส.ส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งว่าง

21 กันยายน 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรับรอง พงศธร ศรเพชรนรินทร์ ส.ส. ก้าวไกล จ.ระยอง เขต 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับรองส.ส. เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ความว่า

 

ประกาศรับรอง พงศธร ศรเพชรนรินทร์ ก้าวไกล เป็น ส.ส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น 

ประกาศรับรอง "พงศธร ศรเพชรนรินทร์" ก้าวไกล เป็น ส.ส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งว่าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน ดังนี้ นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ พรรคก้าวไกล เป็น ส.ส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 


ประกาศรับรอง "พงศธร ศรเพชรนรินทร์" ก้าวไกล เป็น ส.ส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งว่าง