หัวอก "ข้าราชการเกษียณ" เข้าไม่ถึงยา-สิทธิการรักษา

09 ธันวาคม 2565

ข้าราชการเกษียณร้องถูกลิดรอนสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะยา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ข้าราชการไทยไม่สามารถเบิกได้ ซ้ำร้ายยังถูกมองว่าเป็นช้างป่วย แม้เกษียณแล้วยังช่วยสังคมมากมาย


"ระเบียบของทางราชการหรืองบประมาณของทางราชการ ของประเทศไทย ได้ขยายตัวพร้อมที่จะดูแลรักกับชประชาชนของประเทศหรือไม่ขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

หัวอก \"ข้าราชการเกษียณ\" เข้าไม่ถึงยา-สิทธิการรักษา
นี่เป็นการตั้งคำถามดัง ๆ ไปถึงรัฐบาล ของพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ หนึ่งในข้าราชการเกษียณอายุ ที่ทวงถามถึงนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีมากในสังคมไทย ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แต่หลักการดูแลคนกลุ่มนี้ดูเหมือนยังไม่ถูกพัฒนาและมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะข้าราชการเกษียณที่ทำงานรับใช้ประเทศมาเกือบทั้งชีวิต  

หัวอก \"ข้าราชการเกษียณ\" เข้าไม่ถึงยา-สิทธิการรักษา

พลตรีหญิงพูลศรี มองว่า การเข้ามาเป็นข้าราชการเสมือนเป็นพันธะสัญญากันระหว่างรัฐบาลกับข้าราชการ ที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ไปจนถึงบั้นปลายชีวิตด้วยเงินบำนาญและการมีคุณภาพชีวิต ด้วยสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการทางการแพทย์ เพราะไม่เพียงแค่ครั้งยังรับราชการ แต่เมื่อเกษียณแล้ว ข้าราชการเกษียณก็ยังทำคุณงามความดีเพื่อสังคม 


หัวอก \"ข้าราชการเกษียณ\" เข้าไม่ถึงยา-สิทธิการรักษา

หัวอก \"ข้าราชการเกษียณ\" เข้าไม่ถึงยา-สิทธิการรักษา


"...ข้าราชการทุกคนทำคุณให้ประเทศ ไม่เพียงแค่ครั้งยังรับราชการอยู่เท่านั้น แต่เมื่อเกษียณแล้วข้าราชการเกษียณก็ยังทำคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติได้ เมื่อมีโอกาส ข้าราชการเกษียณ เรามีโครงการคลังสมองหรือแม้กระทั่งเป็นจิตอาสาทำงานให้ประเทศชาติโดยไม่มีค่าตอบแทนใดใด การเป็นที่ปรึกษาบ้างหรือการเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เด็ก โดย อาศัยข้าราชการวัยเกษียณซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บ้านในการแนะนำถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมทั้งกิจการสาธารณะ ที่เราอาสารับใช้สังคมและประชาชน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ตามความถนัดในแต่ละสาขาที่ตัวเองได้รับราชการมา ไม่ว่าจะเป็นงานกิจการสาธารณะสุข" พลตรีหญิงพูลศรีระบุ

 

ข้าราชการทุกคนมีความภูมิใจในการรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ ยอมรับผลตอบแทนที่มีฐานเงินเดือนที่ต่ำเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจและเอกชน แม้เกษียณอายุยังต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย  แต่ทุกวันนี้คนกลุ่มนี้กำลังถูกมองข้าม เพราะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการได้รับยานวัตกรรมใหม่ ๆ ครั้นจะไปเรียกร้องหรือทวงถาม ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะขัดกับกฎหมายวินัยข้าราชการ

หัวอก \"ข้าราชการเกษียณ\" เข้าไม่ถึงยา-สิทธิการรักษา

  • "...กฎหมายข้าราชการจะมีกฏหมายบังคับหรือเรียกว่าวินัยของข้าราชการ ถ้าเกิดอะไรที่ไม่เป็นธรรมจากรัฐบาลหรือส่วนบริหาร เราจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ในขณะเดียวกัน ประชาชนที่ไม่ใช่ข้าราชการจะได้รับการดูแลสวัสดิการจากสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง จะมีการพัฒนาและประกาศเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ทุกปี
     
  • ซึ่งต่างจากสิทธิข้าราชการซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลัง มีการกำหนดนโยบายตั้งเป้าในการลดงบประมาณลงทุกปี แต่ทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมีมากขึ้น เทคโนโลยีและยาใหม่ก็ถูกพัฒนาตามองค์ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น เพื่อต่อสู้กับภาวะเจ็บป่วยและให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะมีราคาสูงตามต้นทุนของการวิจัย..." พลตรีหญิงพูลศรีระบุเพิ่มเติม 

 

หัวอก \"ข้าราชการเกษียณ\" เข้าไม่ถึงยา-สิทธิการรักษา

  นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ จึงอยากร้องเรียนไปยังรัฐบาลให้ข้าราชการเกษียณสามารถเข้าถึงยานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการรักษา กำหนดกรอบในการกำกับดูแลการจัดทำบัญชียาและอุปกรณ์การแพทย์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษามากกว่าการพิจารณาจากงบประมาณที่ถูกจำกัดในการรักษา และจัดสรรงบประมาณของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

  โดยเฉพาะการรักษาสุขภาพของประชาชน ให้อยู่ในลำดับต้น ๆ เพราะประชาชนของประเทศใดมีสุขภาพที่ดี ย่อมสามารถขับเคลื่อนประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นได้ และการออกมาเรียกร้องสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการในครั้งนี้ จึงเป็นอีกเสียงหนึ่งของข้าราชการไทย ที่รัฐควรนำไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันภาวะล้มละลายจากการเจ็บป่วยของประชาชนที่มีรายได้ลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุ