กฟภ. ประกาศ ลดค่าไฟ 19.05 สตางค์ต่อหน่วย เฉพาะไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

23 พฤษภาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) ประกาศล่าสุด ลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วยให้ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2567

กฟภ. ประกาศ ลดค่าไฟ 19.05 สตางค์ต่อหน่วย เฉพาะไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

กฟภ. ประกาศ ลดค่าไฟ 19.05 สตางค์ต่อหน่วย เฉพาะไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

เป็นไปตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 ที่เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. 67

กฟภ. ประกาศ ลดค่าไฟ 19.05 สตางค์ต่อหน่วย เฉพาะไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง