วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลด​​​​​​​ค่าน้ำ ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

17 มีนาคม 2567

ส่องวิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจนรอบใหม่ 2567 ผ่านเว็บไซต์ และสำนักงาน สามารถทำง่ายๆด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้!

เผย! วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลด​​​​​​​ค่าน้ำ ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ 2567 คลังเผยความคืบหน้าว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พบมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีจำนวน 2.39 ล้านคน
 

เงื่อนไขรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2567
เป็นการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน พร้อมทั้งต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลด​​​​​​​ค่าน้ำ ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงื่อนไขใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 

 

 

 

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลด​​​​​​​ค่าน้ำ ค่าไฟ รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟรอบใหม่ กฟน.

เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis
หรือโทร.เบอร์ติดต่อ 1130

วิธีลงทะเบียนส่วนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ กฟภ.

1.คลิกไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  •  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  •  หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
  • บิลประจำเดือน
  •  จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล


เงื่อนไขการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า กฟภ.
 1. ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฯ ต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315.-บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 3. หากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315.-บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และไม่เป็นนิติบุคคล หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป.