สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส.

27 มกราคม 2566

ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. กับสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก ชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. 

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส.

เผยเงื่อนไข กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. กับสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก ชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 60 เดือน

 

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ธ.ก.ส. ระบุว่า ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้วย "สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์” วงเงินสูงสุด 500,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก ชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 60 เดือน โดยผู้ที่มีสิทธิขอสินเชื่อจะต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างสังกัดโรงพยาบาลของรัฐสำหรับรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขของสินเชื่อดังกล่าว 
ล่าสุดได้พบข้อมูลจากเว็บไซต์ ธ.ก.ส. โดยระบุไว้ดังต่อไปนี้

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส.

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์

 • เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

วัตถุประสงค์

 • สินเชื่ออเนกประสงค์

ระยะเวลาชำระคืน

 • ชำระหนี้เป็นรายเดือน ยอดชำระเท่ากันทุกเดือน
 • ชำระหนี้สูงสุด 60 งวด

ประเภทของการผ่อนชำระ

ชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากับทุกงวด
หลักการผ่อนชำระ

 • การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)

 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

อัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ

 • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของต้นเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจริงตามสัญญา (MRR+3)

หลักประกันเงินกู้

 • บุคคลที่สังกัดหน่วยงานเดียวกับผู้กู้ 2 คน ค้ำประกัน
 • อสังหาริมทรัพย์
 • สลากออมทรัพย์ หรือเงินฝากของธนาคาร

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน (เฉพาะของผู้ขอกู้) น้อยกว่า 30,000 บาท กูได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้รวม
 • รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน (เฉพาะของผู้ขอกู้) ตั้งแต่ 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 • หน่วยงานที่สามารถร่วมโครงการ
 • โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอ
 • โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ หรือของรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานของหน่วยงานราชการ พนักงานราชการ ต้องปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในท้องที่ดำเนินงานของสาขาที่ขอขั้นทะเบียนเป็นลูกค้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนลูกจ้างประจำ พนักงานองค์กรตามกฎหมาย จะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ขอกู้ต้องบรรลุนิติภาวะ และไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลายเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ไม่นับรวมสวัสดิการอื่นๆยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน หรือให้หน่วยงานรวบรวมเงินส่งชำระหนี้ต่อธนาคารทุกสิ้นเดือน
เอกสารและหลักฐาน

บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดสลิปเงินเดือนเครดิตบูโรหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส.