ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี 40,000 บาท ต้องซื้ออะไร เช็คได้ที่นี่!

02 มกราคม 2566

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ ได้ภาษีคืนสูงสุดเท่าไหร่ เริ่มตั้งแต่วันนี้ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2566

 ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี 40,000 บาท ต้องซื้ออะไร เช็คได้ที่นี่!

เรียกว่ากำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 หนึ่งมาตรการที่รัฐบาลมอบเป็นของขวัญปีใหม่ โดยเป็นมาตรการที่เน้นการบริการภายในประเทศ เพื่อพยุงเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2566  กระทรวงการคลังกำหนดให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า-บริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท กลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าวจะเน้นในกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี 40,000 บาท ต้องซื้ออะไร เช็คได้ที่นี่!

 

โดยทาง กรมสรรพากรได้ขยายการซื้อสินค้า-บริการเพิ่ม โดยให้นำค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก

ใครสามารถใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน 2566 ได้บ้าง?
ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษี ที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการช้อปดีมีคืนไปลดหย่อนภาษี 2566 ที่จะต้องยื่นแบบในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 ในช่วงที่มีการให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยสามารถใช้สิทธิได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครช้อปดีมีคืน

ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขมีอะไรบ้าง?
ซื้อสินค้า หรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 66
ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ เพราะถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี 40,000 บาท ต้องซื้ออะไร เช็คได้ที่นี่!

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?
ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งได้ดังนี้

ค่าซื้อสินค้า-บริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ซื้อสินค้า 40,000 บาท ไม่ได้แปลว่าจะหักภาษีได้ 40,000 บาท แต่จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นั้นอยู่ที่ฐานภาษีของตนเอง ต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ด้วย ซึ่งแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามตารางดังต่อไปนี้

ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

  • โครงการช้อปดีมีคืน 2565 มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่ ?
  • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี (ไม่ได้สิทธิคืนภาษี)
  • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 2,000 บาท)
  • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,000 บาท)
  • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท)
  • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 8,000 บาท)
  • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,000 บาท)
  • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 12,000 บาท)
  • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% (มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 14,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีเงินได้สุทธิ 600,000 บาท ฐานภาษีอยู่ที่ 15% หากใช้จ่ายช้อปดีมีคืน 2566 เต็มวงเงิน 40,000 บาท จะหักลดหย่อนภาษีได้ 6,000 บาท

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เป็นข้อมูลใบกำกับภาษี รวมทั้งใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ที่มาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word, Excel หรือ PDF ซึ่งผู้จัดทำเอกสารจะลงลายเซ็นแบบดิจิทัล (Digital Signature) ก่อนที่จะส่งให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างอีเมล หรือ SMS

ส่วนการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ผู้ประกอบการจะต้องส่งเป็นไฟล์ XML เท่านั้น และต้องเก็บใบกำกับภาษีไว้อย่างน้อย 5 ปี

รายชื่อผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่ เว็บไซต์กรมสรรพากร

ขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีมา ควรเช็คอะไรบ้าง?

1.มีชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
2.ระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนของคุณตามบัตรประชาชน
3.ระบุวันที่ซื้ออยู่ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
4.ใบเสร็จมีการระบุเลขที่ใบเสร็จชัดเจน
5.แจกแจงรายละเอียดสินค้าครบถ้วนถูกต้อง
6.ระบุยอดรวมค่าซื้อถูกต้อง
กรมสรรพากรยังประเมินว่า ช้อปดีมีคืน 2566 น่าจะมีคนใช้งานถึง 1.4 ล้านคน และจะมีเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 12,000 ล้านบาท แม้ว่าจะสูญเสียภาษีไปประมาณ 6,200 ล้านบาท และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษี และสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษี 40,000 บาท ต้องซื้ออะไร เช็คได้ที่นี่!