thainewsonline

บอร์ด"เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติ 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation

23 พฤศจิกายน 2565
104
บอร์ด"เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติ 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation

NEWS ขาย"ฐานเศรษฐกิจ" ให้ "เนชั่นกรุ๊ป" หลัง บอร์ด "เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติเงิน 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation


  บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็น 100%ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) จากบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์คคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)ในราคารวม240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น
 

affaliate-1


   บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 200,750,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 20,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาทโดย NATION จะถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ให้บริการข่าวสารครบวงจร รวมถึงการจัดงานกิจกรรมและงานสัมมนาเชิงธุรกิจภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

บอร์ด"เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติ 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation

   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติทําให้ภายหลังจากการนับรวมซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนก่อนมีมติอนุมัติมีขนาดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 55.36 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งมีทรัพย์สินเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

 

affaliate-2

  นอกจากนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันพ.ศ.2546 เนื่องจากNEWS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ

 

 

  สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ347.64ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

  และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัดตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด โดยจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

"ฉาย บุนนาค"ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป กล่าวว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าซื้อ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เพราะเล็งเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป เพราะฐานเศรษฐกิจได้รับการยอมรับในฐานะสื่อเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ

  • “ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Nation ฐานเศรษฐกิจจะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจสื่อในเครือ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในทุกภาคส่วนได้มากยิ่งขึ้น”

 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

นอกจากนี้ ฐานเศรษฐกิจ จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กรทำงานแบบ Synergy ระหว่างสื่อในเครือ ทั้งด้านคอนเทนต์ บุคลากร และการดำเนินงานธุรกิจอื่นๆ ในทุกมิติเพื่ิอให้เกิดประโยชนย์สูงสุดต่อธุรกิจสื่อในเครือ

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

  "ฐานเศรษกิจ" เป็นสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง ยืนหยัดคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 43 ปี อีกทั้งยังมีกองบรรณาธิการที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรผ่าน3 แพลตฟอร์มหลักที่เชื่อมเข้าด้วยกันทั้ง Offline Online และ On-groundรวมถึงมีคอมมูนิตี้และกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน” ฉาย กล่าวทิ้งท้าย
 

affaliate-3