ธ.ออมสิน ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ยืดเวลาให้ธุรกิจท่องเที่ยวกู้นาน 10 ปี

23 พฤศจิกายน 2565

ออมสิน ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ยืดเวลาให้ธุรกิจท่องเที่ยว กู้นาน 10 ปี ตามมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม รวมถึงกิจการร้านอาหาร

ธนาคารออมสินรับมติ ครม. ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ยืดเวลาให้ธุรกิจท่องเที่ยวกู้นาน 10 ปี

ธ.ออมสิน ปรับเกณฑ์ Soft Loan Re-Open ยืดเวลาให้ธุรกิจท่องเที่ยวกู้นาน 10 ปี

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ ตามมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม รวมถึงกิจการร้านอาหาร (Soft Loan Re-Open) ที่ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน ให้เอื้อประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ประกอบการ อาทิ การขยายระยะเวลากู้ให้นานขึ้น จากเดิม 7 ปี เป็นไม่เกิน 10 ปี การให้กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงผ่อนปรนเงื่อนไขการพิจารณาประวัติการชำระหนี้ และยังขยายเป้าหมายไปยังธุรกิจร้านอาหาร (นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม) อีกด้วย

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 66 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan Re-Open) เปิดให้กู้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน วงเงินให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถเลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ หรือ เลือกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ซึ่งกรณีใช้ บสย.ค้ำประกันเต็มจำนวน ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% ต่อปี สามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี โดยในปีที่ 3-10 คิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน กล่าวคือ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MLR -1.0 ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บสย. คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.5 ต่อปี และกรณีที่ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ธนาคารออมสิน = 6.150%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ facebook : GSB Society

ธนาคารออมสิน