สินเชื่อเพื่อคุณ ธ.ออมสิน สิ้นเดือนหมุนไม่ทัน จัดเลย ไม่ต้องค้ำ

26 กันยายน 2565

ชีวิตมนุษย์เงินเดือน มีค่าเสมอ...ค่าใช้จ่ายไง!!! สิ้นเดือนทีไร ค่าใช้จ่ายมารอเพียบ ให้สินเชื่อเพื่อคุณช่วยแก้ปัญหา สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

- ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  - ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

  - เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์การกู้

- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

จำนวนเงินให้กู้

- วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

- ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)

- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

หลักประกันการกู้

- ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

- ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

- ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

  - วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน

  - วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน

  - วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน

  - วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน

  - วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

- การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

- ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

สินเชื่อเพื่อคุณ ธ.ออมสิน สิ้นเดือนหมุนไม่ทัน จัดเลย ไม่ต้องค้ำ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews.co.th