เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด "บัตรคนจนล่าสุด"

10 กันยายน 2565

บัตรคนจนอัพเดทล่าสุด เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กว่า 7,000 จุดทั่วประเทศ พร้อมระบบลงทะเบียนออนไลน์ และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

    ข่าวดี ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน2565 เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กว่า 7,000 จุดทั่วประเทศ พร้อมระบบลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช็กจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ อัพเดทล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คนโสด

   บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตล่าสุด นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง 

เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด \"บัตรคนจนล่าสุด\"
1. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด \"บัตรคนจนล่าสุด\"
2. ลงทะเบียนบัตรคนจน2565ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา  รวมหน่วยงานรับลงทะเบียนกว่า 7,000 จุด ทั่วประเทศ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน

เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด \"บัตรคนจนล่าสุด\"

   ทั้งนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565 ได้สะดวกที่สุด โดยเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีครอบครัวสามารถดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียน

เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด \"บัตรคนจนล่าสุด\"

   กรณีมีครอบครัวสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรที่ไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนด้วย 

เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด \"บัตรคนจนล่าสุด\"
   สำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบนี้ได้จัดให้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565คนโสด นอกจากนี้ กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ และยังขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนต่าง ๆ จัดหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ไปรับลงทะเบียนประชาชนในจุดที่ห่างไกล เพื่อลดภาระการเดินทางของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

  เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด \"บัตรคนจนล่าสุด\"

เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่7,000 จุด \"บัตรคนจนล่าสุด\"

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews