thainewsonline

เช็กวันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม คลังฯ พร้อมโอนเงิน

27 กรกฎาคม 2564

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคน จำนวน 13.9 ล้านคน อัพเดท วันจ่ายเงินรอบเดือนสิงหาคม พร้อมรายละเอียดเงินเยียวยาจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตร จำนวน 13.9 ล้านคน เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยาจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในเดือนสิงหาคมนั้น กรมบัญชีกลาง ในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินเยียวยาประจำเดือนสิงหาคม 2564 และ เงินเยียวยาช่วยเหลือแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ดังนี้
 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 64 ใช้ได้ 7 รายการ

วันที่ 1 สิงหาคม
รายการที่ 1 
- รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
- คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
- ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป
 
รายการที่ 2
- เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
- วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

affaliate-2

วันที่ 1 สิงหาคม
รายการที่ 1 
- รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
- คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
- ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป
 
รายการที่ 2
- เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
- วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
- วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท
 
รายการที่ 3
- เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า แล รถไฟฟ้าใต้ดิน
 
รายการที่ 4
- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น
วันที่ 18 สิงหาคม

รายการที่ 5
- ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ
- เงื่อนไข  ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 
รายการที่ 6
- ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท
- การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

วันที่22 สิงหาคม
รายการที่ 7
- เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
 
หมายเหตุ:  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินวันแรกให้ผู้ถือบัตรตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล กรมบัญชีกลาง 

 

affaliate-3