"พาหมอไปหาประชาชน" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน

28 เมษายน 2567

"พาหมอไปหาประชาชน" ห่วงประชาชนพื้นที่ห่างไกลไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการ คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนพร้อมตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงป่วย ดูเเลก่อนเกิดโรค

     "ชุมชนยั่งยืน" พาไปติดตามเรื่องราวการสร้างความยั่งยืนในการดูเเลสูขภาพคนไทย  ผ่านโครงการ"พาหมอไปหาประชาชน" จังหวัดนราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน คัดกรองหาโรคเรื้อน  ลดการติดต่อ และคลินิกตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหาผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงป่วยมีต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพก่อนเกิดโรค   

\"พาหมอไปหาประชาชน\" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน    

     นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี

\"พาหมอไปหาประชาชน\" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน
         นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า ในการจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ แต่ละพื้นที่จะมีการจัดคลินิกบริการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพหรือบริบทของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่ยังพบผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ติดต่อกันได้ทางการหายใจ ไอจามรดกัน ผู้ที่สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาจึงมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง แต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องไปแล้ว 7 วัน จะไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

\"พาหมอไปหาประชาชน\" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน

     โดยในปี 2566 มีผู้ป่วยในระบบการรักษา 24 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย มีความพิการ 2 ราย และคาดว่ายังคงมีผู้ป่วยบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา จึงได้จัดบริการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในคลินิกโรคผิวหนัง เพื่อค้นหาผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ลดการติดต่อของโรค และขจัดโรคเรื้อนให้หมดจากประเทศไทย
         

\"พาหมอไปหาประชาชน\" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน

     นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม รับประทานอาหารหวาน มัน และขาดการออกกำลังกาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

\"พาหมอไปหาประชาชน\" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน

     โดยจากประชากรประมาณ 8 แสนคน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

 • โรคเบาหวาน 27,518 ราย
 • ความดันโลหิตสูง 75,023 ราย
 • กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 6,548 ราย
 • ผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าป่วยและเข้ารับการรักษา

\"พาหมอไปหาประชาชน\" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน

     โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาสจึงเปิดให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน (STEMI) ได้ ขณะที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลระแงะ สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้

 การจัดคลินิกตรวจคัดกรอง ความดัน เบาหวาน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยค้นหาผู้ที่ยังไม่รู้ตัวว่าป่วยเข้ารับการรักษา ยังทำให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยแต่มีความเสี่ยงได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคด้วย
 

\"พาหมอไปหาประชาชน\" จ.นราธิวาส จัด 28 คลินิกเฉพาะทางบริการประชาชน

     นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมพาหมอไปหาประชาชนฯ ครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดคลินิกเฉพาะทางรวม 28 คลินิก ได้แก่

 1. คัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี  
 2. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 3. คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 4. คัดกรองมะเร็งเต้านม 
 5. ตาในเด็กและผู้สูงอายุ
 6. ทันตกรรม
 7. กระดูกและข้อ
 8. คัดกรองมะเร็งปอดและวัณโรค
 9. ปรึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 10. โรคไต
 11. คัดกรองสุขภาพจิต 
 12. คัดกรองกระดูกพรุน 
 13. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 14. ออกใบรับรองความพิการ
 15. บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
 16. แพทย์แผนไทย
 17. แพทย์แผนจีน
 18. ส่งเสริมการมีบุตร
 19. คัดกรองความดัน เบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 20. คัดกรองภาวะโลหิตจาง
 21. คัดกรองพัฒนาการ
 22. หู คอ จมูก
 23. อดบุหรี่
 24. วัคซีน
 25. ให้คำปรึกษาโภชนาการเฉพาะโรค
 26. โรคผิวหนัง
 27. ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
 28. ชุมชนอบอุ่น รับยาร้านยา

มีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า 4,400 คน