ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

02 เมษายน 2567

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย เชิดชูคนดี-สื่อมวลชนช่วยเหลือชุมชน สังคมดีเด่น

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่  จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทยประจำปี 2565-2566 สาขา: ช่วยเหลือชุมชน สังคมดีเด่นเพื่อส่งเสริมการทำความดี และประกาศเกียรติคุณ จุดประกายการเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูสื่อมวลชนที่รายงานข่าวสารและช่วยเหลือชุมชน สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง“คนดีในยุคดิจิทัล” เพื่อเชิดชูผู้ได้รับรางวัล พร้อมให้ข้อคิดกับคนในสังคมยุคใหม่ แม้โลกจะเปลี่ยนและก้าวล้ำไปมากเพียงใด การทำดีเริ่มได้ง่ายๆ และเริ่มได้ทุกเมื่อด้วยการคิดดี ทำดี และสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติได้

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย
นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่ามูลนิธิคนดีฯ  สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 14  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม ในมิติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสังคมยุคใหม่ปัญหาสังคมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายมิติ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเหลื่อมล้ำ ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม ความอ่อนไหวของจิตใจมนุษย์  

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม  ดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดพลเมืองดี รวมทั้งสื่อมวลชนที่ดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานันดรหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากทางสังคม ทำหน้าที่หลักในการนำเสนอข่าวสารที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทำให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ รวมถึงเป็นที่พึ่งสำคัญช่วยแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคม

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

“คุณสมบัติของคนดีสร้างได้ตามหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมครองใจ ที่ทำให้คนปฏิบัติในทางประเสริฐทั้งต่อตนเองและผู้อื่นประกอบด้วย เมตตา อยากให้ผู้อื่นมีความสุข โดยการทำประโยชน์แก่สังคมโดยทั่วหน้า อย่างเช่นเมื่อเขาเจ็บป่วย ก็ช่วยเหลือโดยไม่แบ่งเชื่อชาติ กรุณา การช่วยให้ผู้อื่นได้ออกจากความทุกข์ เมื่อเขาพลัดพรากจากกัน เกิดความทุกข์ใจ ก็ทำให้เขากลับมาพบกันจนเกิดความสุข มุทิตา มีความยินดี

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

เมื่อเขาได้ดีมีสุข พบกับความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป และอุเบกขา ความสงบใจมองดู บนหลักธรรมแห่งความสมเหตุสมผล กับความรับผิดชอบ ต่อเหตุอันควร อันพึงกระทำได้จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอให้ทุกท่านร่วมกันรักษาคุณงามความดีนี้ และร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคมต่อไป” นายศิโรจน์กล่าวย้ำ

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย
ทั้งนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่นเดลิเวอรี่ร่วมสนับสนุนงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยปณิธาน“Giving and Sharing”  เพื่อส่งเสริมการทำความดีในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม โดยหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับทุกคนในการกระทำและเผยแพร่ความดี สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมต่อไป

 

โดยรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2565-2566 สาขา: ช่วยเหลือชุมชน สังคมดีเด่น 4รางวัลได้แก่


1.    นายอรรถชัย อาจอุดม พลเมืองดีช่วยเด็กถูกไฟฟ้าช็อต จ.อุดรธานี
2.    นายปรัชญา ใจบุญ  พลเมืองดีช่วยเด็กถูกไฟฟ้าช็อต จ.อุดรธานี
3.    นายจรูญ พัฒนะ  พลเมืองดีช่วยชีวิตนักทองเที่ยวจีนเรือล่ม ฝั่งธนบุรี 
4.    โครงการ “รักษ์หัวใจเด็ก (น้อย) ข้ามโขง”

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย

และรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2565-2566 สาขา: สื่อมวลชนช่วยเหลือชุมชน สังคมดีเด่น 8รางวัลได้แก่

 

1.    โครงการคนไทยใส่ใจ      ผู้ป่วยสมองเสื่อมสถานีวิทยุ จส.100
2.    โครงการวันสร้างสุข         ช่องวัน 31
3.    รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน  ช่อง 7 HD
4.    รายการชัวร์ก่อนแชร์         สำนักข่าวไทยอสมท | ช่อง 9 MCOT HD 30
5.    รายการปาฏิหาริย์แห่งรัก   ที่พลัดพราก    เพจอีเต้ย อีจัน 
6.    รายการถนอมจัดให้          สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD
7.    รายการร้องทุกข์กับบรรจง ช่องเวิร์คพอยท์ 23
8.    รายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้   สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ก้าวสู่ปีที่ 14 มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย