thainewsonline

ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  ผ่าน-ไม่ผ่าน ไม่ผ่านคุณสมบัติ แก้ไขอย่างไร

14 มีนาคม 2566
171
ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  ผ่าน-ไม่ผ่าน ไม่ผ่านคุณสมบัติ แก้ไขอย่างไร

กระทรวงการคลังตอบทุกคำถามกรณีข้อมูลไม่ตรงกับฐานกรมการปกครอง คนไม่ผ่านคุณสมบัติ ต้องทำอย่างไร บัตรคนจน รอบใหม่ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" แก้ไขอย่างไร

ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  "ผ่าน-ไม่ผ่าน" ข้อมูลไม่ตรง ไม่ผ่านคุณสมบัติ ต้องทำอย่างไร

ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน  ผ่าน-ไม่ผ่าน ไม่ผ่านคุณสมบัติ แก้ไขอย่างไร

หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และเปิดให้เข้ายืนยันตัวตนกับ ธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และ ธ.ก.ส. ในรอบแรกเมื่อต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 7.6 ล้านคน และมีจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์จำนวน 953,223 คน สำหรับช่องทางการอุทธรณ์สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ คือ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน และผ่านหน่วยงานลงทะเบียนทั้ง 7 แห่ง ตามวันเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

affaliate-1
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา
   

สำหรับการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้

คำถาม: ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านช่องทางใด

affaliate-2

คำตอบ: สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
ผ่านเว็บไซต์โครงการ โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน หน่วยรับลงทะเบียน โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

คำถาม: ผู้ลงทะเบียนจะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนใดบ้าง ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

คำตอบ: ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้รับได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

คำตอบ: กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้
คำถาม: กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

คำตอบ: ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง
คำถาม: ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ: ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

 

affaliate-3