เช็ก! ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวด 14 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

15 มกราคม 2566

เกษตรกรเช็กได้เลย! ประกันรายได้ข้าว65/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว ปี 4 งวดที่ 14 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างกี่บาท เงินเข้าบัญชีชาวนาวันไหน

เช็ก! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 14 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ ประกันรายได้ข้าว65/66 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.)  ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1 - 13 จำนวนถึง 2.575 ล้านครัวเรือน

เช็ก! ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวด 14 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

โดยล่าสุด  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 14 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค.2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังต่อไปนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,139.99 บาทต่อตัน 
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,540.74 บาทต่อตัน 
  • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,081.16 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,949.63 บาทต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,492.79 บาทต่อตัน

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา ประกันรายได้ข้าว65/66 กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 14 ดังต่อไปนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 860.01 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 459.26 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 50.37 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

เช็ก! ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวด 14 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 18 ม.ค. 2566 มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 3,516 ครัวเรือน 

เกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินชดเชยส่วนต่าง

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ จากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ซึ่งจากการติดตามของ ธ.ก.ส. พบว่า ได้มีการแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วทำให้ยอดการโอนเงินให้เกษตรกรไม่สำเร็จลดลง

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ – สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัด หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป


ตรวจสอบ ประกันรายได้ข้าว65/66 จ่ายส่วนต่างง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็ก! ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวด 14 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

เช็ก! ประกันรายได้ข้าว 65/66 งวด 14 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีวันไหน