เช็คเลย รับเงินบำนาญไม่เกิน 41,000 สามารถยื่นขอเบี้ยผู้สูงอายุได้ จริงหรือ

15 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นเรื่องผู้ที่ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 41,000 บาท สามารถยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้

จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อมูลโดยระบุว่าผู้ที่ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 41,000 บาท สามารถยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม การยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2552 และปี 2561 เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เนื่องจากคณะกรรมการผู้สูงอายุไม่มีอำนาจในการออกระเบียบดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

– อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
– อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
– อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
– อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
1.สัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
– ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
– ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

เช็คเลย รับเงินบำนาญไม่เกิน 41,000  สามารถยื่นขอเบี้ยผู้สูงอายุได้ จริงหรือ