สภากาชาดไทย เปิดวอร์คอิน ฉีดวัคซีน COVOVAX

01 สิงหาคม 2565

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน WALK IN เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีน COVOVAX

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน WALK IN เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีน COVOVAX

วัคซีนโควิด COVOVAX คือวัคซีนแบบเดียวกับ Novavax ที่ผลิตขึ้นในประเทศอินเดีย โดยเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต

สภากาชาดไทย เปิดวอร์คอิน ฉีดวัคซีน COVOVAX

- ฉีด 2 เข็ม เข้ากล้ามเนื้อ ห่างกัน 3 สัปดาห์

- ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- ข้อมูลการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ยังจํากัด

• WALK IN รับบริการได้ทุกวันอังคารของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2565 ในช่วงเวลา 09.00 - 11.00 น.
• สถานที่ให้บริการ : ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
• กรุณานําบัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันมารับบริการ
• หลังจากรับวัคซีนเข็ม 1 เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งนัดหมายวัน-เวลา เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVOVAX เข็มที่ 2

สภากาชาดไทย เปิดวอร์คอิน ฉีดวัคซีน COVOVAX